Novinky

Pracovisko RTG Senica

V dňoch od 19.02. do 23.02.2018 bude pracovisko RTG Senica zatvorené.

Pracovisko RTG BA Tehelná

V dňoch 19.02. a 20.02.2018 bude pracovisko RTG BA Tehelná bude pracovisko zatvorené. Zastupujúce pracovisko RTG Karl.Ves.